دوست عزیز، به سایت علمی نخبگان جوان خوش آمدید

مشاهده این پیام به این معنی است که شما در سایت عضو نیستید، لطفا در صورت تمایل جهت عضویت در سایت علمی نخبگان جوان اینجا کلیک کنید.

توجه داشته باشید، در صورتی که عضو سایت نباشید نمی توانید از تمامی امکانات و خدمات سایت استفاده کنید.
No Recent Activity

131 پیغام بازدید کنندگان

 1. تولدت مبارک

  تولــــــــدتون مبـــارک
  تولــــدت مبــــارک
  تولــــــــدت مبــــــــارک

  تولدت مبارك.
  تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك. تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك. از طرف حسنعلی ابراهیمی سعید تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك. تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.
  Hasan ali ebrahimi said

  تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك. تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك. از طرف حسنعلی ابراهیمی سعید تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك. تولدت مبارك. ررتولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك. تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك. تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك. تولدت مبارك.

  تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.از طرف حسن علی ابراهیمی سعیدتولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك. تولدت مبارك.تولدت مبارك.

  تولدت مبارك. تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك. تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك Hasan ali ebrahimi said
  .تولدت تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك. تولدت مبارك.از طرف حسنعلی ابراهیمی سعید. تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك تولدت مبارك....... تولدت مبارك....... تولدت مبارك.......
  تولدت مبارك


  تولدت مبارك......
  تولدت مبارك
  تولدت مبارك.......
  تولدت مبارك......
  تولدت مبارك.....
  Hasan ali ebrahimi said
  تولدت مبارك....
  تولدت مبارك...
  تولدت مبارك..
  تولدت مبارك.
  تولدت مبارك
  تولدت مبارك......
  تولدت مبارك.......
  تولدت مبارك......
  تولدت مبارك.......
  تولدت مبارك.......

  تولدت مبارك.......

  تولدت مبارك.......  ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$______________ _________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________ _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________ ______$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$_______ ______$$$$$$$$$______________$$$$$$$$$______ _____$$$$$$$$$________________$$$$$$$$______ ____$$$$$$$$$$$_______________$$$$$$$$$_____ ___$$$$$$$$$$$$_______________$$$$$$$$______ ___$$$$$$$$$$$_______________$$$$$$$$$______ ____$$$$$$$_$_______________$$$$$$$$$_______ ___$$$$$$$$$_______________$$$$$$$$$________ ___$$$$$$$$_______________$$$$$$$$$_________ ___$$$$$$$_______________$$$$$$$$$__________ ____$$$$_______________$$$$$$$$$$___________ _____$_______________$$$$$$$$$$_____________ ____$______________$$$$$$$$$$_______________ ____$____________$$$$$$$$$$_________________ ___$___________$$$$$$$$$$___________________ __$_$________$$$$$$$$$$_____________________ ___________$$$$$$$$$$_______________________ _________$$$$$$$$$$_________________________ ________$$$$$$$$$___________________________ _______$$$$$$$$$____________________________ _______$$$$$$$$_________happybirthday_________ ______$$$$$$$$______________________________ ______$$$$$$$$______________________________ ______$$$$$$$$$_____________________________ _______$$$$$$$$$____________________________ ________$$$$$$$$$___________________________ _________$$$$$$$$$$_________________________ ___________$$$$$$$$$$_______________________ _____________$$$$$$$$$$_____________________ _______________$$$$$$$$$$___________________ _________________$$$$$$$$$$_________________ ___________________$$$$$$$$$$_______________ _____________________$$$$$$$$$$_____________ _______________________$$$$$$$$$$___________ _________________________$$$$$$$$$$_________ ___________________________$$$$$$$$$________ ____________________________$$$$$$$$$_______ _____________________________$$$$$$$$$______ _____tavallodetmobarak_________$$$$$$$$______ ______________________________$$$$$$$$______ ______________________________$$$$$$$$______ _____________________________$$$$$$$$$______ ____________________________$$$$$$$$$_______ ___________________________$$$$$$$$$________ _________________________$$$$$$$$$$_________ _______________________$$$$$$$$$$___________ _____________________$$$$$$$$$$_____________ ___________________$$$$$$$$$$_______________ _________________$$$$$$$$$$_________________ _______________$$$$$$$$$$___________________ _____________$$$$$$$$$$_____________________ ___________$$$$$$$$$$_______________________ _________$$$$$$$$$$_________________________ ________$$$$$$$$$___________________________ _______$$$$$$$$$____________________________ ______$$$$$$$$$_____________________________ ______$$$$$$$$____________happybirthday__
  _____ ______$$$$$$$$______________________________ ______$$$$$$$$$_____________________________ _______$$$$$$$$$____________________________ ________$$$$$$$$$___________________________ _________$$$$$$$$$$_________________________ ___________$$$$$$$$$$_______________________ _____________$$$$$$$$$$_____________________ _______________$$$$$$$$$$___________________ _________________$$$$$$$$$$_________________ ___________________$$$$$$$$$$_______________ _____________________$$$$$$$$$$_____________ _______________________$$$$$$$$$$___________ _________________________$$$$$$$$$$_________ ___________________________$$$$$$$$$________ ____________________________$$$$$$$$$_______ _____________________________$$$$$$$$$______ ______________________________$$$$$$$$______ _____tavallodetmobarak__________$$$$$$$$______ ______________________________$$$$$$$$______ _____________________________$$$$$$$$$______ ____________________________$$$$$$$$$_______ ___________________________$$$$$$$$$________ _________________________$$$$$$$$$$_________ _______________________$$$$$$$$$$___________ _____________________$$$$$$$$$$_____________ ___________________$$$$$$$$$$_______________ _________________$$$$$$$$$$_________________ _______________$$$$$$$$$$___________________ _____________$$$$$$$$$$_____________________ ___________$$$$$$$$$$_______________________ _________$$$$$$$$$$_________________________ ________$$$$$$$$$___________________________ _______$$$$$$$$$____________________________ ______$$$$$$$$$__________happybirthday_______ ______$$$$$$$$______________________________ ______$$$$$$$$$_____________________________ _______$$$$$$$$$____________________________ ________$$$$$$$$$___________________________ _________$$$$$$$$$$_________________________ ___________$$$$$$$$$$_______________________ _____________$$$$$$$$$$_____________________ _______________$$$$$$$$$$___________________ _________________$$$$$$$$$$_________________ ___________________$$$$$$$$$$_______________ _____________________$$$$$$$$$$_____________ _______________________$$$$$$$$$$___________ _________________________$$$$$$$$$$_________ ___________________________$$$$$$$$$________ ____________________________$$$$$$$$$_______ _____________________________$$$$$$$$$______ ____ebrahimie.said……...__________hasan sli.______ ______________________________$$$$$$$$______ ______________________________$$$$$$$$______ _____________________________$$$$$$$$$______ ____________________________$$$$$$$$$_______ ___________________________$$$$$$$$$________ _________________________$$$$$$$$$$_________ _______________________$$$$$$$$$$___________ _____________________$$$$$$$$$$_____________ ___________________$$$$$$$$$$_______________ _________________$$$$$$$$$$_________________ _______________$$$$$$$$$$___________________ _____________$$$$$$$$$$_____________________ ___________$$$$$$$$$$_______________________ _________$$$$$$$$$$_________________________ ________$$$$$$$$$___________________________ _______$$$$$$$$$____________________________ ______$$$$$$$$$__________happybirthday_______ ______$$$$$$$$______________________________ ______$$$$$$$$______________________________ ______$$$$$$$$______________________________ ______$$$$$$$$$_____________________________ _______$$$$$$$$$____________________________ ________$$$$$$$$$___________________________ _________$$$$$$$$$$_________________________ ___________$$$$$$$$$$_______________________ _____________$$$$$$$$$$_____________________ _______________$$$$$$$$$$___________________ _________________$$$$$$$$$$_________________ ___________________$$$$$$$$$$_______________ _____________________$$$$$$$$$$_____________ _______________________$$$$$$$$$$___________ _________________________$$$$$$$$$$_________ ___________________________$$$$$$$$$________ ____________________________$$$$$$$$$_______ _____tavallodetmobarak_______$$$$$$$$$______ ______________________________$$$$$$$$______ ______________________________$$$$$$$$______ ______________________________$$$$$$$$______ _____________________________$$$$$$$$_______ ____________________________$$$$$$$$________ ___________________________$$$$$$$$_________ _________________________$$$$$$$$___________ _______________________$$$$$$$$_____________ _____________________$$$$$$_________________ ___________________$$$$$____________________ _________________$$$$$______________________ ________________$$$$________________________ _______________$$$__________________________ ______________$$____________________________ _____________$______________________________ Hasan ali ebrahimi said  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^##^##^^^^^^^^^^^^^#^^^^^^##^##^^ ^^^^##^##^^^^^^^^^^^^##^^^^^^##^##^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^^^^^^^^^ ^^#^^^^^^^##^^^##^^^^##^^^###^^^^##^ ^##^^^^^^^##^^^^##^^^##^^#^^##^^^##^ ^###########^^^^^######^^##########^ ^^#########^^^^^^#####^^^^^#######^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^^^^##^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^^^^##^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^^^^##^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^#^^^^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^##^^^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^##^^^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^#^^^^^^^##^^^^^^##^^##^^^^^^^^^^^^ ^##^^^^^^^##^^^^^^##^^##^^###^^^^^^^ ^###########^^##^^#########^##^^^^^^ ^^#########^^^##^^^########^##^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^##^^^^^^^^^^^###^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^##^^^^^^^##^^^^^^^^^^^^^^
  TAVALODET MOBARAK
  TAVALODET MOBARAK
  TAVALODET MOBARAK
  TAVALODET MOBARAK
  TAVALODET MOBARAK
  Hasan ali ebrahimi said

  TAVALODET MOBARAK
  TAVALODET MOBARAK
  TAVALODET MOBARAK
  TAVALODET MOBARAK ........
  TAVALODET MOBARAK .......
  TAVALODET MOBARAK ......
  TAVALODET MOBARAK .....
  TAVALODET MOBARAK ....
  TAVALODET MOBARAK ...
  TAVALODET MOBARAK ..
  TAVALODET MOBARAK .
  TAVALODET MOBARAK
  Hasan ali ebrahimi said

  امیدوارم همه اتفاقای خوب آینده مال شما باشه دوست من و:
  آرزویم این است نتراود اشک در چشم تو هرگز مگر از شوق زیاد
  نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز
  و به اندازه ی هر روز تو عاشق باشی
  عاشق آنکه تو را می خواهد
  و به لبخند تو از خویش رها می گردد
  و ترا دوست بدارد به همان اندازه که دلت می خواهد
  و امیدوارم که زندگی موفق بر پایه ارزشهای الهی ومالامال از معرفت و شناخت پروردگار داشته باشید و انشاءالله همگی به تولد دوم که تولد انسانی باشه نائل بشیم.
  از حضرت عیسی (ع) نقل شده : «لم یلج ملکوت السموات من لم یولد مرتین; کسی که دو بار زاییده نشود، به ملکوت آسمان ها راه نیابد.»
  به امید دیدار در ركاب آقا امام زمان(عج)
  در ضمن دوست مجازیتان حسنعلی ابراهیمی سعید را از دعا فراموش نكنید
 2. تولدت مبارک اسیه خانوم
 3. مشاهده مکالمات
 4. مشاهده مکالمات
 5. مشاهده مکالمات
 6. مشاهده مکالمات
 7. مشاهده مکالمات
  بسیار ممنونم ازبابت امتیاز
 8. مشاهده مکالمات
 9. مشاهده مکالمات
 10. مشاهده مکالمات
  سلام از شما ممنون که بابت دوستی
 11. مشاهده مکالمات
 12. مشاهده مکالمات
  سلام دوست عزیز
  امیدوارم که روزگار به کامتون باشه .
  سپاس بی نهایت بابت امتیاز
  لطف کردید
 13. مشاهده مکالمات
  سلام،ممنون بابت امتیاز
 14. مشاهده مکالمات
  سلام مرسی بابت امتیاز
 15. مشاهده مکالمات
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 20 تا 131
صفحه 1 از 7 1234567 آخرینآخرین
صفحه 1 از 7 1234567 آخرینآخرین
درباره david77

اطلاعات عمومی

تاریخ تولد
July 7, 1990 (28)
درباره david77
شاخه ی تحصیلی:
فنی و مهندسی
رشته تحصیلی:
کامپیوتر
آخرین مدرک تحصیلی:
کاردانی
علاقه مندی ها:
ورزش، نقاشی، کامپیوتر و...
شغل:
درس خواندن
استان محل سکونت:
اصفهان
شهر محل سکونت:
شاهین شهر

ارتباط


این صفحه
https://www.njavan.com/forum/member.php?254021-david77&s=cbd03649b7eb4ff3b0b3520fee783888
پيغام گيرها (مسنجر ها )

ارسال پیغام از طریق مسنجر برای david77 ...

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
90
میانگین پستها در طول روز
0.04
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
131
جدید ترین پیام
7th July 2017 06:14 PM
تمام سپاس ها
تمام سپاس ها
2,372
 • دریافت تشکر: 209
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
11th April 2014 11:02 AM
تاریخ عضویت
3rd June 2012

61 دوستان

 1. "golbarg" "golbarg" آنلاین نیست.

  همکار تالار نرم افزار

  "golbarg"
 2. *alien* *alien* آنلاین نیست.

  یار همراه

  *alien*
 3. 1.2 1.2 آنلاین نیست.

  کاربر جدید

  1.2
 4. 5000 5000 آنلاین نیست.

  دوست جدید

  5000
 5. Admin Admin آنلاین نیست.

  مدیر کـــــــل ســــایت

  Admin
 6. Almas Parsi Almas Parsi آنلاین نیست.

  کـــــــاربر فــــعال

  Almas Parsi
 7. amin_745 amin_745 آنلاین نیست.

  دوست آشنا

  amin_745
 8. arashramedani arashramedani آنلاین نیست.

  کاربر جدید

  arashramedani
 9. artadokht artadokht آنلاین نیست.

  دوست آشنا

  artadokht
 10. avtkurd avtkurd آنلاین نیست.

  دوست آشنا

  avtkurd
نمایش دوستان 1 به 10 از 61
صفحه 1 از 7 1234567 آخرینآخرین