دوست عزیز، به سایت علمی نخبگان جوان خوش آمدید

مشاهده این پیام به این معنی است که شما در سایت عضو نیستید، لطفا در صورت تمایل جهت عضویت در سایت علمی نخبگان جوان اینجا کلیک کنید.

توجه داشته باشید، در صورتی که عضو سایت نباشید نمی توانید از تمامی امکانات و خدمات سایت استفاده کنید.
No Recent Activity

1 پیغام بازدید کنندگان

 1. تولدت مبارک

  تولــــــــدتون مبـــارک
  تولــــدت مبــــارک
  تولــــــــدت مبــــــــارک

  تولدت مبارك.
  تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك. تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك. از طرف حسنعلی ابراهیمی سعید تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك. تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.
  Hasan ali ebrahimi said

  تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك. تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك. از طرف حسنعلی ابراهیمی سعید تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك. تولدت مبارك. ررتولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك. تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك. تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك. تولدت مبارك.

  تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.از طرف حسن علی ابراهیمی سعیدتولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك. تولدت مبارك.تولدت مبارك.

  تولدت مبارك. تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك. تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك Hasan ali ebrahimi said
  .تولدت تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك. تولدت مبارك.از طرف حسنعلی ابراهیمی سعید. تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك.تولدت مبارك تولدت مبارك....... تولدت مبارك....... تولدت مبارك.......
  تولدت مبارك


  تولدت مبارك......
  تولدت مبارك
  تولدت مبارك.......
  تولدت مبارك......
  تولدت مبارك.....
  Hasan ali ebrahimi said
  تولدت مبارك....
  تولدت مبارك...
  تولدت مبارك..
  تولدت مبارك.
  تولدت مبارك
  تولدت مبارك......
  تولدت مبارك.......
  تولدت مبارك......
  تولدت مبارك.......
  تولدت مبارك.......

  تولدت مبارك.......

  تولدت مبارك.......  ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$______________ _________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________ _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________ ______$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$_______ ______$$$$$$$$$______________$$$$$$$$$______ _____$$$$$$$$$________________$$$$$$$$______ ____$$$$$$$$$$$_______________$$$$$$$$$_____ ___$$$$$$$$$$$$_______________$$$$$$$$______ ___$$$$$$$$$$$_______________$$$$$$$$$______ ____$$$$$$$_$_______________$$$$$$$$$_______ ___$$$$$$$$$_______________$$$$$$$$$________ ___$$$$$$$$_______________$$$$$$$$$_________ ___$$$$$$$_______________$$$$$$$$$__________ ____$$$$_______________$$$$$$$$$$___________ _____$_______________$$$$$$$$$$_____________ ____$______________$$$$$$$$$$_______________ ____$____________$$$$$$$$$$_________________ ___$___________$$$$$$$$$$___________________ __$_$________$$$$$$$$$$_____________________ ___________$$$$$$$$$$_______________________ _________$$$$$$$$$$_________________________ ________$$$$$$$$$___________________________ _______$$$$$$$$$____________________________ _______$$$$$$$$_________happybirthday_________ ______$$$$$$$$______________________________ ______$$$$$$$$______________________________ ______$$$$$$$$$_____________________________ _______$$$$$$$$$____________________________ ________$$$$$$$$$___________________________ _________$$$$$$$$$$_________________________ ___________$$$$$$$$$$_______________________ _____________$$$$$$$$$$_____________________ _______________$$$$$$$$$$___________________ _________________$$$$$$$$$$_________________ ___________________$$$$$$$$$$_______________ _____________________$$$$$$$$$$_____________ _______________________$$$$$$$$$$___________ _________________________$$$$$$$$$$_________ ___________________________$$$$$$$$$________ ____________________________$$$$$$$$$_______ _____________________________$$$$$$$$$______ _____tavallodetmobarak_________$$$$$$$$______ ______________________________$$$$$$$$______ ______________________________$$$$$$$$______ _____________________________$$$$$$$$$______ ____________________________$$$$$$$$$_______ ___________________________$$$$$$$$$________ _________________________$$$$$$$$$$_________ _______________________$$$$$$$$$$___________ _____________________$$$$$$$$$$_____________ ___________________$$$$$$$$$$_______________ _________________$$$$$$$$$$_________________ _______________$$$$$$$$$$___________________ _____________$$$$$$$$$$_____________________ ___________$$$$$$$$$$_______________________ _________$$$$$$$$$$_________________________ ________$$$$$$$$$___________________________ _______$$$$$$$$$____________________________ ______$$$$$$$$$_____________________________ ______$$$$$$$$____________happybirthday__
  _____ ______$$$$$$$$______________________________ ______$$$$$$$$$_____________________________ _______$$$$$$$$$____________________________ ________$$$$$$$$$___________________________ _________$$$$$$$$$$_________________________ ___________$$$$$$$$$$_______________________ _____________$$$$$$$$$$_____________________ _______________$$$$$$$$$$___________________ _________________$$$$$$$$$$_________________ ___________________$$$$$$$$$$_______________ _____________________$$$$$$$$$$_____________ _______________________$$$$$$$$$$___________ _________________________$$$$$$$$$$_________ ___________________________$$$$$$$$$________ ____________________________$$$$$$$$$_______ _____________________________$$$$$$$$$______ ______________________________$$$$$$$$______ _____tavallodetmobarak__________$$$$$$$$______ ______________________________$$$$$$$$______ _____________________________$$$$$$$$$______ ____________________________$$$$$$$$$_______ ___________________________$$$$$$$$$________ _________________________$$$$$$$$$$_________ _______________________$$$$$$$$$$___________ _____________________$$$$$$$$$$_____________ ___________________$$$$$$$$$$_______________ _________________$$$$$$$$$$_________________ _______________$$$$$$$$$$___________________ _____________$$$$$$$$$$_____________________ ___________$$$$$$$$$$_______________________ _________$$$$$$$$$$_________________________ ________$$$$$$$$$___________________________ _______$$$$$$$$$____________________________ ______$$$$$$$$$__________happybirthday_______ ______$$$$$$$$______________________________ ______$$$$$$$$$_____________________________ _______$$$$$$$$$____________________________ ________$$$$$$$$$___________________________ _________$$$$$$$$$$_________________________ ___________$$$$$$$$$$_______________________ _____________$$$$$$$$$$_____________________ _______________$$$$$$$$$$___________________ _________________$$$$$$$$$$_________________ ___________________$$$$$$$$$$_______________ _____________________$$$$$$$$$$_____________ _______________________$$$$$$$$$$___________ _________________________$$$$$$$$$$_________ ___________________________$$$$$$$$$________ ____________________________$$$$$$$$$_______ _____________________________$$$$$$$$$______ ____ebrahimie.said……...__________hasan sli.______ ______________________________$$$$$$$$______ ______________________________$$$$$$$$______ _____________________________$$$$$$$$$______ ____________________________$$$$$$$$$_______ ___________________________$$$$$$$$$________ _________________________$$$$$$$$$$_________ _______________________$$$$$$$$$$___________ _____________________$$$$$$$$$$_____________ ___________________$$$$$$$$$$_______________ _________________$$$$$$$$$$_________________ _______________$$$$$$$$$$___________________ _____________$$$$$$$$$$_____________________ ___________$$$$$$$$$$_______________________ _________$$$$$$$$$$_________________________ ________$$$$$$$$$___________________________ _______$$$$$$$$$____________________________ ______$$$$$$$$$__________happybirthday_______ ______$$$$$$$$______________________________ ______$$$$$$$$______________________________ ______$$$$$$$$______________________________ ______$$$$$$$$$_____________________________ _______$$$$$$$$$____________________________ ________$$$$$$$$$___________________________ _________$$$$$$$$$$_________________________ ___________$$$$$$$$$$_______________________ _____________$$$$$$$$$$_____________________ _______________$$$$$$$$$$___________________ _________________$$$$$$$$$$_________________ ___________________$$$$$$$$$$_______________ _____________________$$$$$$$$$$_____________ _______________________$$$$$$$$$$___________ _________________________$$$$$$$$$$_________ ___________________________$$$$$$$$$________ ____________________________$$$$$$$$$_______ _____tavallodetmobarak_______$$$$$$$$$______ ______________________________$$$$$$$$______ ______________________________$$$$$$$$______ ______________________________$$$$$$$$______ _____________________________$$$$$$$$_______ ____________________________$$$$$$$$________ ___________________________$$$$$$$$_________ _________________________$$$$$$$$___________ _______________________$$$$$$$$_____________ _____________________$$$$$$_________________ ___________________$$$$$____________________ _________________$$$$$______________________ ________________$$$$________________________ _______________$$$__________________________ ______________$$____________________________ _____________$______________________________ Hasan ali ebrahimi said  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^##^##^^^^^^^^^^^^^#^^^^^^##^##^^ ^^^^##^##^^^^^^^^^^^^##^^^^^^##^##^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^^^^^^^^^ ^^#^^^^^^^##^^^##^^^^##^^^###^^^^##^ ^##^^^^^^^##^^^^##^^^##^^#^^##^^^##^ ^###########^^^^^######^^##########^ ^^#########^^^^^^#####^^^^^#######^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^^^^##^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^^^^##^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^^^^##^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^#^^^^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^##^^^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^##^^^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^#^^^^^^^##^^^^^^##^^##^^^^^^^^^^^^ ^##^^^^^^^##^^^^^^##^^##^^###^^^^^^^ ^###########^^##^^#########^##^^^^^^ ^^#########^^^##^^^########^##^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^##^^^^^^^^^^^###^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^##^^^^^^^##^^^^^^^^^^^^^^
  TAVALODET MOBARAK
  TAVALODET MOBARAK
  TAVALODET MOBARAK
  TAVALODET MOBARAK
  TAVALODET MOBARAK
  Hasan ali ebrahimi said

  TAVALODET MOBARAK
  TAVALODET MOBARAK
  TAVALODET MOBARAK
  TAVALODET MOBARAK ........
  TAVALODET MOBARAK .......
  TAVALODET MOBARAK ......
  TAVALODET MOBARAK .....
  TAVALODET MOBARAK ....
  TAVALODET MOBARAK ...
  TAVALODET MOBARAK ..
  TAVALODET MOBARAK .
  TAVALODET MOBARAK
  Hasan ali ebrahimi said

  امیدوارم همه اتفاقای خوب آینده مال شما باشه دوست من و:
  آرزویم این است نتراود اشک در چشم تو هرگز مگر از شوق زیاد
  نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز
  و به اندازه ی هر روز تو عاشق باشی
  عاشق آنکه تو را می خواهد
  و به لبخند تو از خویش رها می گردد
  و ترا دوست بدارد به همان اندازه که دلت می خواهد
  و امیدوارم که زندگی موفق بر پایه ارزشهای الهی ومالامال از معرفت و شناخت پروردگار داشته باشید و انشاءالله همگی به تولد دوم که تولد انسانی باشه نائل بشیم.
  از حضرت عیسی (ع) نقل شده : «لم یلج ملکوت السموات من لم یولد مرتین; کسی که دو بار زاییده نشود، به ملکوت آسمان ها راه نیابد.»
  به امید دیدار در ركاب آقا امام زمان(عج)
  در ضمن دوست مجازیتان حسنعلی ابراهیمی سعید را از دعا فراموش نكنید
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1
درباره mamalicop

اطلاعات عمومی

تاریخ تولد
July 7, 1988 (30)
درباره mamalicop
شاخه ی تحصیلی:
فنی و مهندسی
رشته تحصیلی:
ساخت و تولید
آخرین مدرک تحصیلی:
فوق دیپلم
بیوگرافی:
من خودم هستم
علاقه مندی ها:
کار با نرم افزارهای شبیه سازی
شغل:
دانشجو
شهر محل سکونت:
تهران

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
0
میانگین پستها در طول روز
0
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
1
جدید ترین پیام
7th July 2017 06:12 PM
تمام سپاس ها
تمام سپاس ها
0
 • دریافت تشکر: 0
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
18th February 2012 09:55 PM
تاریخ عضویت
31st October 2011