دنيا هم به ادم هاي خوشبين نياز داره هم به ادم هاي بد بين.چون افراد خوش بين هواپيما مي سازند و افراد بدبين چتر نجات!


************************************************** ********
يادت باشد زمين گرد است هر وقت احساس كردي به اخر رسيدي شايد در نقطه شروع باشي!


************************************************** ******

همه دوست دارند كه به بهشت بروند ولي كسي دوست ندارد كه بميرد.