جذب كننده ارتعاشات :

در سيستم هاي ارتعاشي به منظور دفع ارتعاش مضاعف در سيستم و مهار ارتعاشات ناشي

از سيستم هاي كنترلي و محدود كننده اي به نام جاذب ارتعاشات استفاده مي كنند

اصولا در سيستم هاي 2 درجه آزادي بيشترين كاربرد را داند

در كتاب ارتعاشات تامسون نيز به خوبي در اين رابطه بحث شده (ص 169 )

در اينجا مقالاتي در زمينه با جذب كننده هاي ارتعاشات قرار داده شده

در مقاله اول اثرات ناشي از ارتعاشات بر روي بدن انسان بيان شده و راه هاي كنترل آن نيز آورده شده

در مقاله دوم در رابطه با ارتعاشات در صنعت و كنترل آن بحث شده