توضیحات :
A cheap and simple gate alarm made from a single CMOS Integrated Circuit.
ارزان و ساده زنگ دروازه ساخته شده از یک مدار مجتمع CMOS.


یادداشت مدار
شکل 1 نشان دهنده مدار دری با زنگ هشدار ساده است.که برای ساختنش از منبع تغذیه کوچک AC-DCاستفاده شده است.
IC1aاسیلاتور سریع وIC1b اسیلاتوری آهسته(کم سرعت) است.که از طریق ترکیب IC1c
به تابش زیاد پیپ پیپ ، پیپ ، زمانی که صدای هشدار دروازه (یا پنجره و غیره) است که باز می شود. مدار در نظر گرفته شده دستگاه دیده نمی شود خیلی به صدا مانند اعلام خطر و یا هشدار ، بلکه برای دادن احساس : "شما متوجه شده اند."R1 و D1 ممکن است حذف شده ، و مقدار R2 شاید کاهش می یابد ، تا صدای زنگ دروازه و بیشتر شبیه به یک دستگاه هشدار دهنده. VR1 تنظیم فرکانس صدا ساطع.
IC1d دوباره تایمر است که باعث بروز دروازه هشدار به تابش بیشتر از 20 تا 30 پیپ بعد از دروازه بسته شده است ، قبل از آن را سقوط ساکت و آروم ، انگار که بگوید : "من باهوش تر از ساده بر روی دستگاه خاموش"
.
دیسک Piezo S1 ممکن است مقاومت جایگزین با چراغ اگر مورد نظر ، 1K چراغ بودن سیمی با مجموعه.
شکل 2 نشان میدهد که چگونه نی سوئیچ های معمولی ممکن است تبدیل به نزدیکی ("به طور معمول بسته" سوئیچ) وقتی دروازه باز است
.
توجه داشته باشید که بسیاری از سوئیچ نی ظریف ، و به همین دلیل است که سیم های سوئیچ soldered به نی باید در نزدیکی سوئیچ خم نمی شود در همه. دیگر انواع سوئیچ ها ، مانند microswitches ، همچنین ممکن است استفاده شود.


منبع