الهام از پاهاي عنکبوتدرساخت ابزارهاي فضايي آينده از پاهاي عنکبوت الهام گرفته خواهد شد!
آيا عنکبوت هاي مسافراني آرماين براي فضانوردي هستند؟ نه کاملاً ، ولي بر پايه ي مطالعات جديد، پاهاي آنها شايد ابزارهاي آرماني باشند!کارلومنون (1)و کريستين ليرا (2)،دانشمنداني هستند که مفصل هاي سبک خم پذيري طراحي کرده اند که از سامانه هاي مفصلي ميکروهيدروليکي پاهاي عنکبوت الگو گرفته شده اند.اين مفصل هاي هوشمند بيد بر شرايط ناگوار فضا غلبه کنند!
در يکي از نشرياتي که به تازگي چاپ شده،منون و ليرا توضيح داده اند که بيشتر حيوانات چگونه ماهيچه ها را براي خم کردن مفصل ها به کار مي گيرند ولي عنکبوت ها چنين عضلاتي ندارند.اين بندپايان داراي پاهايي هستند که به بدنه ي اصلي متصل شده است.بدنه با منقبض شدن و منبسط شدن مايعي را به دورن پاها پمپ مي کند.هر چند عنکبوت ها رگ و يا خون حقيقي ندارند ولي مايع فشرده شده اي به نام هيموليمف (3)دارند که فضاهاي خالي سراسر بدن عنکبوت را پر مي کند.منون مي گويد:هدف پژوهش هاي ما يافتن الهامي از طبيعت است تا سامانه هاي نوين فضايي را بهتر درک کنيم.ما دريافتيم که ويژگي هاي عنکبوت براي ابزارهاي فضايي بسيار مناسب است.ابزار هوشمند اين دانشمندان که يک ميليمتر قطر دارد،تنها کمي از پاي يک عنکبوت بزرگتر است.با يک مفصل اين ابزار توانايي خم شدن حدود 1/8 درجه را دارا است ولي دانشمندان چندين مفصل را به هم متصل کرده اند تا اين پاي هوشمند بيشتر خم شود.يک لوله مابين هر مفصل گذاشته شده است.براي خم کردن،آب در اين لوله هاي فشرده مي شود و موجب مي شود محرک هاي الاستيک پر از آب شده و بخش ها را از هم جدا کند (به تصوير دقت کنيد). حسگرهايي وجود دارند که با آنها فشار مايع را بررسي مي کنند تا کم يا زياد نشود.
در کاربردهاي فضايي سازه ها،دستگاه ها و سامانه هايي نياز هستند که توانايي برآوردن وظيفه هاي چالش انگيز را داشته باشند و اين در حالي باشد که حجم و جرم خود را به کمينه رسانده باشند.اين ابزار هوشمند سامانه اي قابل اطمينان و سبک است و کاربردهاي فضايي زيادي مي تواند داشته باشد.سامانه ي اختراع شده توسط منون و ليرا هنوز براي شرايط جوي فضا آمادگي لازم را ندارد ولي آنها اميدوارند به زودي تمامي مشکلات را برطرف کرده و آن را براي تحمل شرايط آماده سازند.
پي نوشت :

1-Carlo Menon
2-Cristian Lira
3-haemolymph